Отворање на Изложба Скопје

РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА И ИНФОРМАЦИИ ВО ЈАВЕН ПРОСТОР

2 Јули 2014 од 20:00 часот - отварање на изложбата во CAC Skopje, мобилна галерија во паркот на Франкофонијата - Скопје.

 

Урбаниот простор е во секој од нас, повеќе отколку во јавноста. Секој од нас е должен да трага по јавните простори, се дур оваа должност не прерасне во инстинкт a  јавниот простор стане безусловен. 

 

 

Овој проект е дел од интернационалната работилница насловена РЕАКЦИЈА (МЕДС 2013), составена од низа мали урбани интервенции (АКЦИИ) лоцирани во маалото Граса во Лисабон. Главната идеја на работилницата е поттикнување на алтернативна употреба на јавниот простор преку креативен пристап. Во исто време работилницата се спротиставува на процесот на гентрификација кој радикално ја менува структурата на маалото.

 

Изложбата е воедно и промоција на интернационалниот креативен фестивал: SKOPJE CREATIVE HUB 2014 кој ќе се одржи од 29 Август до 7 Септември 2014.

 

Автори на проектот:

Дамјан Кокалевски и Милан Диневски со групата РЕАКЦИЈА 15.2

 

Изложбата е продукција на CITY CREATIVE NETWORK (CCN) од Скопје и галеријата МКД Љубљана

 

 

 

EXCHANGING MEMORIES AND INFORMATION IN PUBLIC SPACE

2 July 2014 from 20:00h – exhibition opening at CAC Skopje – The Contemporary Art Center, mobile gallery at the Francophonie Park - Skopje

 

Urban Space can be found within an individual, rather than out in public. It is the duty of an individual to seek out public space to become a part of the public, until the duty becomes an instinct and the public space becomes unconditional.

 

 

 

Our project is a part of the international workshop titled: REACTION (MEDS 2013), consisted of a series of small urban interventions (ACTIONS) on chosen locations around the Graça neighborhood in Lisbon.  The main idea behind the workshop is to provoke citizens’ participation through proposals for alternative use of public spaces.  At the same time the workshop contests the gentrification process that is rapidly changing the area.

 

This exhibition is also a promotion for the international creative festival: SKOPJE CREATIVE HUB 2014 that's taking place from 29 August to 7 September 2014.

 

Authors of the project:

Damjan Kokalevski and Milan Dinevski with REACTION 15.2

 

The exhibition is produced by CITY CREATIVE NETWORK (CCN) from Skopje and the MKD Ljubljana gallery. 

 

 

download FLAYER Размена на Искуства и Информации во Јавен Простор

 

PHOTOS OF THE EXHIBITION OPENING SKOPJE

link of the Photos