Prince Claus Fund for Culture and Development

City Creative Network is delighted to announce that Prince Claus Fund for Culture and Development

is supporting our project SKOPJE CREATIVE HUB 2014.

 

 

Градска Креативна Мрежа со задоволство ја објавува одлуката на Принц Клаус Фондација за Култура и Развој

за подржување на нашиот проект СКОПЈЕ КРИЕИТИВ ХАБ 2014.

 

Prince Claus Fund for Culture and Development